Breaking News

Numbers in Marathi in words मराठी अंक अक्षरा मध्ये

मराठी ही भारतातील महाराष्ट्रातील मराठी लोक प्रामुख्याने बोलली जाणारी इंडो-आर्यन भाषा आहे. भाषेची एक अद्वितीय संख्यात्मक प्रणाली आहे जी तिला इतर भारतीय भाषांपेक्षा वेगळे करते. या लेखात आपण मराठी संख्यात्मक प्रणाली(Number in Marathi), तिची रचना आणि दैनंदिन जीवनात होणारा वापर याचा शोध घेणार आहोत.

Marathi number
Number in Marathi

या पोस्ट मध्ये वेवेगळ्या संख्या शब्दामध्ये तसेच अंकामध्ये कस लिहायचं हे सांगितलं आहे. म्हणजेच How to write number in Marathi? Number in Marathi in words.

इंग्रजी संख्यात्मक प्रणालीप्रमाणेच मराठी संख्यात्मक Marathi Number प्रणाली दशांश प्रणालीवर आधारित आहे. मराठी अंक डावीकडून उजवीकडे लिहिलेले असतात, डावीकडे सर्वात मोठा अंक आणि उजवीकडे सर्वात लहान अंक असतो. याचा अर्थ असा कि उजवीकडे असणारा पहिला अंक हा एकक असतो. म्हणजे त्याची किमत एकल असते. त्यानंतर दुसरे स्थान दशक चे असते, त्याचे मूल्य दहा असे असते. नंतर शतक ज्याचे मूल्य 100 (शंभर) च्या घरात जाते. याच प्रमाणे पुढे हे प्रमाण वाढत जाते.

उदा. 3421, या संखेच्या एकक स्थानी १ आहे, दशक स्थानी २ आहे शतक स्थानी ४ आहे आणि हजार स्थानी ३ आहे. या संख्येचे वाचन करताना तीन हजार चारशे एकवीस असे करावे लागते.

1 ते 10 पर्यंतचे मराठी अंक 1 to 10 Marathi Numbers with words

From 1 to 10 Number in Marathi with word and Pronunciation. 1 to 10 म्हणजे दहा पर्यंत अंकांसाठीचे मराठी अंक खालीलप्रमाणे आहेत. यासोबत आम्ही आपणाला इंग्लिश मध्ये संख्यांचा अर्थ (Number in word Marathi and English)दिलेला आहे. जेणेकरून तुम्हाला मराठी संख्या लवकर लक्षात येतील. मराठीमध्ये नंबर (Marathi Number) शिकण्यासाठी खालील Chart चा उपयोग करा.

Number in MarathiNumber in Marathi WordsNumber in EnglishNumber In English words
एक (Ek)1ONE
दोन (Don)2TWO
तीन (Teen)3THREE
चार (Char)4FOUR
पाच (Pach)5FIVE
सहा (saha)6SIX
सात (Saat)7SEVEN
आठ (Aath)8EIGHT
नऊ (Nau)9NINE
१०दहा (Daha)10TEN
1 to 10 number in Marathi

11 ते 100 पर्यंतचे मराठी अंक 11 to 100 Marathi Number

Marathi Number मराठी नंबर म्हणजे अंकांच्या पुढील सरावासाठी ११ ते १०० पर्यंत संख्या खालील प्रमाणे दिलेल्या आहेत. खालील chart मध्ये चार column आहेत. प्रत्येक column नुसार संख्या लीह्ण्याची वर्गवारी केली आहे. जसे, Number In Marathi, Number in Marathi Words, Number in English, Number In English words. खाली दिलेल्या पद्धतीने तुम्हाल मराठी संख्या समजण्यास मदत होईल.

Number In MarathiNumber in Marathi WordsNumber in EnglishNumber In English words
११अकरा (Akara)11Eleven
१२बारा (Bara)12Twelve
१३तेरा (Tera)13Thirteen
१४चौदा (chouda)14Fourteen
१५पंधरा (pandhara)15Fifteen
१६सोळा (sola)16Sixteen
१७सतरा (Satara)17Seventeen
१८अठरा (athara)18Eighteen
१९एकोणवीस (ekonvis)19Nineteen
२०वीस (vis)20Twenty
२१एकवीस (ekvis)21Twenty One
२२बावीस (bavis)22Twenty Two
२३तेवीस (tevis)23Twenty Three
२४चोवीस (Chovis)24Twenty Four
२५पंचवीस (Panchvis)25Twenty Five
२६सव्हीस (savvis)26Twenty Six
२७सत्तावीस (sattavis)27Twenty Seven
२८अत्ठावीस (atthavis)28Twenty Eight
२९एकोणतीस (ekontis)29Twenty Nine
३०तीस (Tees)30Thirty
३१एकतीस (ektees)31Thirty One
३२बत्तीस (battees)32Thirty Two
३३तेहतीस (tehtees)33Thirty Three
३४चौतीस (choutees)34Thirty Four
३५पस्तीस (pastees)35Thirty Five
३६छत्तीस (chhatees)36Thirty Six
३७सदतीस (sadtees)37Thirty Seven
३८अडतीस (adtees)38Thirty Eight
३९एकोणचाळीस (ekonchalis)39Thirty Nine
४०चाळीस (chalis)40Forty
४१एक्केचाळीस (ekkecalis)41Forty one
४२बेचाळीस (bechalis)42Forty Two
४३त्रेचाळीस (trechalis)43Forty Three
४४चौवेचाळीस (chouvechalis)44Forty Four
४५पंचेचाळीस (panchechalis)45Forty Five
४६सेह्चाळीस (sehchalis)46Forty Six
४७सत्तेचाळीस (sattechalis)47Forty seven
४८अठेचाळीस (atthechalis)48Forty Eight
४९एकोणपन्नास (ekonpannas)49Forty Nine
५०पन्नास (pannas)50Fifty
५१एक्कावन्न (ekkavann)51Fifty One
५२बावन्न (bavann)52Fifty Two
५३त्रेपन्न (trepann)53Fifty Three
५४चोपन्न (chopann)54Fifty Four
५५पंचावन्न (panchavann)55Fifty Five
५६छप्पन (chappan)56Fifty six
५७सत्तावन्न (sattavann)57Fifty Seven
५८अठठावन्न (atthavann)58Fifty Eight
५९एकोणसाठ (ekonsath)59Fifty nine
६०साठ (sath)60Sixty
६१एकसष्ठ (eksashth)61Sixty One
६२बासष्ठ (basashth)62Sixty Two
६३त्रेसष्ठ (tresashth)63Sixty Three
६४चौसष्ठ (chousashth)64Sixty Four
६५पासष्ठ (pasashth)65Sixty five
६६सहासष्ठ (sahasashth)66Sixty Six
६७सदुसष्ठ (sadusashth)67Sixty seven
६८अडूसष्ठ (adusashth)68Sixty eight
६९एकोणसत्तर (Ekonsattar)69Sixty nine
७०सत्तर (sattar)70Seventy
७१एक्काहत्तर (Ekkahattar)71Seventy One
७२बाहत्तर (bahattar)72Seventy two
७३त्र्याहत्तर (tryahattar)73Seventy three
७४चौर्याहत्तर (choryahattar)74Seventy four
७५पंच्याहत्तर (Panchyahattar)75Seventy five
७६शहात्तर (shahahattar)76Seventy six
७७सत्याहत्तर (Sattyahattar)77Seventy seven
७८अत्ठ्याहात्तर (Attyahattar)78Seventy eight
७९एकोनैंशी (Ekonainshi)79Seventy nine
८०ऐंशी (ainshi)80Eighty
८१एक्क्याऐंशी (Ekkyaainshi)81Eighty one
८२ब्याऐंशी (byaainshi)82Eighty two
८३त्र्याऐंशी (tryaainshi)83Eighty three
८४चौर्याऐंशी (Chouryaainshi)84Eighty four
८५पंचाऐंशी (panchyaainshi)85Eighty five
८६शेहैंशी (shahaainshi)86Eighty six
८७सत्त्याऐंशी (satyyaainshi)87Eighty seven
८८अत्ठ्याऐंशी (atthyaainshi)88Eighty eight
८९एकोणनव्वद (ekonnavvad)89Eighty nine
९०नव्वद (navvad)90Ninety
९१एक्क्यानव (Ekkyannav)91Ninety one
९२ब्याण्णव (byannav)92Ninety two
९३त्र्यानंव (tryanav)93Ninety three
९४चौर्यानंव (chouryannav)94Ninety four
९५पंच्यानव (panchyannav)95Ninety five
९६शहाण्णव (shahannav)96Ninety six
९७सत्यानव (sattyanav)97Ninety seven
९८अठ्यानव (atthyanav)98Ninety eight
९९नव्यानव (navyanav)99Ninety nine
१००शंभर (Shambhar)100Hundred
number in Marathi with words 11 ते 100 पर्यंतचे मराठी अंक

मराठी संख्या अक्षरा मध्ये writing Marathi number in words

Number In Marathi Words: १ ते १०० पर्यंत संख्या शब्दामध्ये आणि अक्षर मध्ये पाहिल्यानंतर आता आपण पाहू वेगवेगळ्या संख्या मराठीत अक्षर मध्ये कसे लिहू शकतो. याउलट आपण Marathi to English number in words सुद्धा करू शकता. चला तर मग पाहूया Marathi Number in words

Number in MarathiNumber in Marathi Words
१०००एक हजार
११००अकराशे किंवा एकहजार शंभर
१२५०एक हजार दोनशे पन्नास
१२५१ एक हजार दोनशे एक्कावन्न
१२६५ एक हजार दोनशे पासष्ठ
१३०१ एक हजार तीनशे एक
१५४६ एक हजार पाचशे सेह्चाळीस
२०००दोन हजार
२१०० एकवीसशे किंवा दोन हजार शंभर
२१५० एकवीसशे पन्नास किंवा दोन हजार एकशे पन्नास
२५०१दोन हजार पाचशे एक
३०००तीन हजार
३४००तीन हजार चारशे
४०००चार हजार
४३३८चार हजार तीनशे अडतीस
५०००पाच हजार
५६२५ पाच हजार सहाशे पंचवीस
६०००सहा हजार
६५००सहा हजार पाचशे
७०००सात हजार
७३५३सात हजार तीनशे त्रेपन्न
८००० आठ हजार
८५००आठ हजार पाचशे
९०००नऊ हजार
९५००नऊ हजार पाचशे
९९९९नऊ हजार नऊशे नाव्यान्नव
१००००दहा हजार
१११११अकरा हजार एकशे अकरा
१२१२१२एक लाख एकवीस हजार दोनशे बारा
४६२२५सेह्चाळीस हजार दोनशे पंचवीस
२००००वीस हजार
२१०००एकवीस हजार
९८९८८अठयानाव हजार नऊशे अठयाऐंशी
१२००००एक लाख वीस हजार
३३३३३३तीन लाख तेहतीस हजार तीनशे तेहतीस
४०००५१चार लाख एक्कावन्न
४०४००२चार लाख चार हजार दोन
५००००१पाच लाख एक
५००२५१पाच लाख दोनशे एक्कावन्न
१०१००२०१दहा लाख दहा हजार दोनशे एक
१११११११अकरा लाख अकरा हजार एकशे अकरा
१००००००दहा लाख
२००००००वीस लाख
२०२०२०२वीस लाख वीस हजार दोनशे दोन
२१०२०१०एकवीस लाख दोन हजार दहा
२२२२२२२बावीस लाख बावीस हजार दोनशे बावीस
२२२२०२२बावीस लाख बावीस हजार बावीस
३००००००तीस लाख
३०३०००३तीस लाख तीस हजार तीन
मराठी नंबर word मध्ये Number in Marathi words

निष्कर्ष

मराठी मध्ये लिहण्यासाठी किंवा वाचण्यासाठी सराव महत्वाचा आहे. Number in Marathi मध्ये लिहण्यास अवघड वाटत असेल तर तुम्हाला एक सोपी पद्धत सांगतो. नेहमी उजव्या बाजूने डावीकडे अंक मोजायचे . म्हणजे एकक, दशक, शतक, हजार, दशहजार, लक्ष, दशलक्ष, करोड ईत्यदि प्रमाणे.

हे पण वाचा:

KP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *